Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: Różnice pomiędzy wersjami

Z Zawodowy Polak
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
  
Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948
+
Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.
roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno
+
* ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,
z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata
+
* ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka,
+
* ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,
który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.
 
* ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich
 
członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,
 
* ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów
 
barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako
 
najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać
 
będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,
 
* ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał
 
- doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,
 
 
* ZWAŻYWSZY, Że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,
 
* ZWAŻYWSZY, Że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,
ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka,
+
* ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności,
godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe
+
* ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,
zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków zycia w większej wolności,
+
* ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,
* ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów
 
Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka
 
i podstawowych wolności,
 
* ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich
 
pełnej realizacji,
 
  
 
'''PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE ogłasza uroczyście niniejszą
 
'''PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE ogłasza uroczyście niniejszą
Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie
+
Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów
i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze
 
nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za
 
pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne
 
uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów
 
 
zamieszkujących obszary podległe ich władzy.'''
 
zamieszkujących obszary podległe ich władzy.'''
 
* Artykuł 1
 
* Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni
+
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
 
 
* Artykuł 2
 
* Artykuł 2
Każdy [[człowiek]] posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu
+
Każdy [[człowiek]] posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych,
+
Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.  
narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
 
Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub
 
międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy
 
dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się
 
samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.  
 
 
* Artykuł 3
 
* Artykuł 3
 
Każdy [[człowiek]] ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
 
Każdy [[człowiek]] ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
 
* Artykuł 4
 
* Artykuł 4
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel
+
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.
niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.
 
 
* Artykuł 5
 
* Artykuł 5
 
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.
 
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.
Linia 51: Linia 26:
 
Każdy [[człowiek]] ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.
 
Każdy [[człowiek]] ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.
 
* Artykuł 7
 
* Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony
+
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.
prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą
 
pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.
 
 
* Artykuł 8
 
* Artykuł 8
Każdy [[człowiek]] ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych
+
Każdy [[człowiek]] ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.
przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję
 
lub przez prawo.
 
 
* Artykuł 9
 
* Artykuł 9
 
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.
 
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.
 
* Artykuł 10
 
* Artykuł 10
Każdy [[człowiek]] ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego
+
Każdy [[człowiek]] ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.
prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie
 
przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.
 
 
* Artykuł 11
 
* Artykuł 11
1. Każdy [[człowiek]] oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za
+
1. Każdy [[człowiek]] oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas
niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas
 
 
publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony.
 
publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony.
  
Linia 84: Linia 52:
 
do swego kraju.
 
do swego kraju.
 
* Artykuł 14
 
* Artykuł 14
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie
+
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania.
prześladowania.
+
 
2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście
+
2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami
 
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
 
* Artykuł 15
 
* Artykuł 15
 
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do posiadania obywatelstwa.
 
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do posiadania obywatelstwa.
  
2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do
+
2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.
zmiany obywatelstwa.
 
 
* Artykuł 16
 
* Artykuł 16
1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania
+
1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu.
mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają
 
oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego
 
ustaniu.
 
  
2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych
+
2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków.
małżonków.
 
  
3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze
+
3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.
strony społeczeństwa i Państwa.
 
 
* Artykuł 17
 
* Artykuł 17
 
1. Każdy [[człowiek]], zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności.
 
1. Każdy [[człowiek]], zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności.
 +
 
2. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.
 
2. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.
 
* Artykuł 18
 
* Artykuł 18
Każdy [[człowiek]] ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę
+
Każdy [[człowiek]] ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.
zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie,
 
bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie
 
kultu i przestrzeganie obyczajów.
 
 
* Artykuł 19
 
* Artykuł 19
Każdy [[człowiek]] ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania
+
Każdy [[człowiek]] ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.
niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów
 
wszelkimi środkami, bez względu na granice.
 
 
* Artykuł 20
 
* Artykuł 20
 
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.
 
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.
Linia 122: Linia 78:
 
2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.  
 
2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.  
 
* Artykuł 21
 
* Artykuł 21
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub
+
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
 
  
 
2. Każdy [[człowiek]] ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
 
2. Każdy [[człowiek]] ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
  
3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo
+
3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.
rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej
 
równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.
 
 
* Artykuł 22
 
* Artykuł 22
Każdy [[człowiek]] ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych; ma również
+
Każdy [[człowiek]] ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.
prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz
 
zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych, społecznych
 
i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.
 
 
* Artykuł 23
 
* Artykuł 23
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich
+
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.
i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.
 
  
2. Każdy [[człowiek]], bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą
+
2. Każdy [[człowiek]], bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę.
pracę.
 
  
3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia,
+
3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
 
 
i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.
 
i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.
  
4. Każdy [[człowiek]] ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do
+
4. Każdy [[człowiek]] ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.
związków zawodowych dla ochrony swych interesów.
 
 
* Artykuł 24
 
* Artykuł 24
Każdy [[człowiek]] ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin
+
Każdy [[człowiek]] ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.
pracy i okresowe płatne urlopy.
 
 
* Artykuł 25
 
* Artykuł 25
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego
+
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.
rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne
 
świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby,
 
niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od
 
niego niezależny.
 
  
2. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno
+
2. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.
małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.
 
 
* Artykuł 26
 
* Artykuł 26
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu
+
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych.
podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest
 
powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości
 
w zależności od zalet osobistych.
 
  
2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw
+
2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.  
człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między
 
wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji
 
Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.  
 
  
 
3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.
 
3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.
 
* Artykuł 27
 
* Artykuł 27
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym
+
1. Każdy [[człowiek]] ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.
społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania
 
z jego dobrodziejstw.
 
  
2. Każdy [[człowiek]] ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających
+
2. Każdy [[człowiek]] ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.
z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.
 
 
* Artykuł 28
 
* Artykuł 28
Każdy [[człowiek]] ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym
+
Każdy [[człowiek]] ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane.
prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane.
 
 
* Artykuł 29
 
* Artykuł 29
1. Każdy [[człowiek]] ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny
+
1. Każdy [[człowiek]] ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości.
i pełny rozwój jego osobowości.
 
  
2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim
+
2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego
ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego
+
uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego
uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym
 
wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego
 
 
społeczeństwa.
 
społeczeństwa.
3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny
+
 
z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
+
3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
* Artykuł 30
 
* Artykuł 30
 
'''Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji'''.
 
'''Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji'''.
Linia 198: Linia 125:
 
----
 
----
  
Niniejszy dokument dostępny jest : http://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
+
Niniejszy dokument dostępny jest w PDF: https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
  
 
[[Plik:Życie.jpg]]
 
[[Plik:Życie.jpg]]

Aktualna wersja na dzień 17:26, 21 lis 2020

Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.

 • ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,
 • ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,
 • ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,
 • ZWAŻYWSZY, Że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,
 • ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności,
 • ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,
 • ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.

 • Artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

 • Artykuł 2

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

 • Artykuł 3

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

 • Artykuł 4

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.

 • Artykuł 5

Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

 • Artykuł 6

Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.

 • Artykuł 7

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.

 • Artykuł 8

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

 • Artykuł 9

Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.

 • Artykuł 10

Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

 • Artykuł 11

1. Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony.

2. Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub międzynarodowego. Nie wolno także wymierzać kary wyższej niż ta, która była przewidziana w chwili popełnienia przestępstwa.

 • Artykuł 12

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.

 • Artykuł 13

1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa.

2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kraju.

 • Artykuł 14

1. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania.

2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 • Artykuł 15

1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.

2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.

 • Artykuł 16

1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu.

2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków.

3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

 • Artykuł 17

1. Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności.

2. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.

 • Artykuł 18

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

 • Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

 • Artykuł 20

1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.

2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.

 • Artykuł 21

1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.

2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.

3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.

 • Artykuł 22

Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.

 • Artykuł 23

1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.

2. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę.

3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.

4. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.

 • Artykuł 24

Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

 • Artykuł 25

1. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.

2. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.

 • Artykuł 26

1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych.

2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.

3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.

 • Artykuł 27

1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.

2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.

 • Artykuł 28

Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane.

 • Artykuł 29

1. Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości.

2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa.

3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 • Artykuł 30

Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji.


Niniejszy dokument dostępny jest w PDF: https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

Życie.jpg