Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Zawodowy Polak
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Ważne pisma które Was obronią)
Linia 1: Linia 1:
 +
 +
== Aktualny adres strony ==  http://www.zawodowy-polak.pl
 +
 
=='''[[Dekret]] ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ'''==
 
=='''[[Dekret]] ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ'''==
 
----
 
----

Wersja z 19:25, 28 sty 2018

== Aktualny adres strony == http://www.zawodowy-polak.pl

Dekret ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJKliknij aby przejść na stronę główną http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wnaDekret wydany w imieniu suwerena, Narodu Polskiego jest Legalnym Obowiązującym Prawem do czasu weryfikacji " prawa " stworzonego przez oszustów i degeneratów...

DEKRET ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Link do Dekretu PDF : http://www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdf

Art. 1.

Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” jest najwyższej rangi aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena - zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce – także „przedstawicielskiej” władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą.

Art. 2.

1. Dekret zwierzchnika władzy „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” wejdzie w życie w dn. 01.06.2015 r., jeżeli:

a.) Do dn. 30.04.2015 r. nie zostanie zrealizowana wola zwierzchnika władzy wyrażona w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19 - http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf z dn. 02 listopada 2014 r.) w sprawie aresztowania wskazanych osób.

b.) Wybory prezydenta RP wyznaczone na 10 maja 2015 r. odbędą się na dotychczasowych zasadach – ogłaszanie ich, organizowanie, nadzorowanie, stwierdzanie ważności oraz rozpatrywanie skarg realizowane będzie przez osoby nieuprawnione, na bazie nielegalnego i unieważnionego przez suwerena prawa, umożliwiającego fałszerstwa, uniemożliwiającego sprawdzenie przez wyborców czy oddane przez nich głosy zostały zakwalifikowane i policzone zgodnie z ich wolą w celu ustalenia końcowego wyniku, uniemożliwiającego ich skuteczny nadzór i obiektywne rozpatrywanie protestów, niegwarantującego udokumentowanej zgodności wyników z wolą wyborców, uniemożliwiającego cofnięcie mandatu społecznego przed upływem kadencji oszustom, ….

c.) Do dn. 31.05.2015 r. nie podadzą się do dymisji wszystkie wskazane do aresztowania osoby wymienione w „Proklamacji”.

2. Wszystkie zapisy dekretu obowiązywać będą do odwołania – do czasu dobrowolnego oddania władzy przez działających na szkodę Polaków oszustów i uzurpatorów – wrogów Polski nielegalnie pełniących funkcje w organach państwa, samorządów terytorialnych, ścigania i wymiaru sprawiedliwości, … lub odebrania im tej władzy przez suwerena.

Art. 3.

Nieważne wybory, nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki, … 1. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności żadnych wyborów i referendów, które:

a.) Były lub będą w przyszłości ogłaszane, organizowane i nadzorowane oraz uznawane za ważne przez osoby nieuprawnione.

b.) Były lub będą w przyszłości realizowane na podstawie nielegalnego prawa.

c.) Uniemożliwiały lub uniemożliwiać będą w przyszłości wyborcom sprawdzenie czy oddane głosy zostały poprawnie zaewidencjonowane i policzone.

d.) Nie gwarantują w sposób niepodważalnie udokumentowany zgodności oficjalnych wyników z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców.

e.) Nie gwarantują wyborcom odwołania z pełnionych funkcji tych przedstawicieli w organach państwa i samorządów terytorialnych, którzy utracą ich zaufanie przed upływem kadencji.

2. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych w wyniku wyborów uznanych przez niego za nieważne.

3. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w sądach, policji, wojsku, PG, CBA, ABW, PKW i wszystkich innych urzędach/organach w wyniku nominacji dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

4. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności prawa ustanowionego przez osoby, które sprawowały funkcje przedstawicielskie w sposób nielegalny i/lub stojącego w sprzeczności z polską racją stanu – wolą zwierzchnika władzy.

Art. 4.

Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo

1. Za zignorowanie woli zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej – nie zrealizowanie nakazu aresztowania wyrażonego w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (dostępnej na http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf - rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19) do czasu rozpatrzenia przez właściwe sądy oskarżeń o dokonanie zdrady stanu suweren odwołuje z pełnionych funkcji i degraduje do odpowiednio najniższych stopni służbowych:

a.) Byłego już Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO i jego zastępców: nadinsp. Mirosława SCHOSSLERA, nadinsp. Wojciecha OLBRYSIA oraz nadinsp. Krzysztofa GAJEWSKIEGO - obecnego Komendanta Głównego Policji.

b.) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusza ŁUCZAKA i jego zastępców: płk Kazimierza MORDASZEWSKIEGO oraz ppłk Jacka GAWRYSZEWSKIEGO.

c.) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława GOCUŁA i jego zastępców: gen. dyw. Anatola Jerzego WOJTANA oraz gen. bryg. Jana DZIEDZICA.

d.) Szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Krzysztofa KLIMKA oraz jego zastępców: płk Mirosława DEPKO i ppłk Łukasza DEMEL.

2. Przedmiotowy, wystawiony przez zwierzchnika władzy nakaz aresztowania przedłużony zostaje bezterminowo i skierowany jest bezpośrednio do wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5.

Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy - ignorowanie wszystkich organów w państwie, ich nielegalnych decyzji, postanowień, wyroków, prawa, … W celu wymuszenia ustąpienia z zajmowanych urzędów/organów - oddania władzy przez osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i sprawujące ją w sposób nielegalny – niepotwierdzony dowodami na zgodność z wolą wyborców, przejętą w wyniku fałszerstw - podstępnych zamachów stanu uprawnia się wszystkich Polaków oraz wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, organizacje, biura, fundacje, …) do ignorowania wszelkich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wyroków, decyzji, rozkazów, nakazów, poleceń, wezwań, powołań do odbycia służby wojskowej, mandatów, postanowień, …, narzucanych suwerenowi przez oszustów – uzurpatorów z organów państwa i samorządów terytorialnych oraz ich marionetki (w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych, PG, PKW, …). Nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej!!! Ignorujemy na przykład obowiązki: składania zeznań podatkowych oraz informacji do ZUS, GUS, KRUS, rozliczania VAT, odprowadzania podatków i składek np. na ubezpieczenie społeczne, uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia np. na broń, dokonywania opłat za parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów funkcjonujących w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły, ….

Art. 6.

Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, …

1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat, …, na rzecz wszelkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, … wszystkich szczebli.

2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z wykazaniem podatku VAT).

3. Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku VAT).

4. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych (na ich wniosek) o:

a.) Równowartość kwot przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, KRUS, ….

b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych dotychczas na ich konta do urzędów skarbowych.

5. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów lokalnych, urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i VAT - wykazywanym na fakturach, ale nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od nieruchomości, wpłaty na państwowe fundusze celowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, emisję CO2, dywidenda z zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek „Belki”, … pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników.

Art. 7.

Powszechny dostęp do broni dla Polaków

1. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia przez nią stosownych reform wszelkie obowiązujące do chwili obecnej regulacje prawne dotyczące broni (ustawę o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 r. ze zm., rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,…).

2. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków.

3. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu, wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rekomenduje się zakup broni polskich producentów.

5. Uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych własnych, rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 8.

Bezpośrednia obrona konieczna Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej W przypadku zajścia którejkolwiek z następujących okoliczności:

A. Po wejściu w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci zaczną wprowadzać jakiegokolwiek typu restrykcje, sankcje, wyroki, aresztowania, kary, zajęcia komornicze, …, w stosunku do osób stosujących jego zapisy.

B. Pomimo wejścia w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci nie podadzą się do dymisji do dnia planowanych na jesień 2015 r. wyborów parlamentarnych.

C. Planowane na jesień b. r. wybory parlamentarne odbędą się na dotychczasowych, szkodliwych dla Polaków zasadach (patrz Art. 2. pkt 1. b.).

Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do:

1. Powoływania Zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego(w składzie nie mniejszym niż trzy osoby) i wydawania wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu realizowania obrony koniecznej Ojczyzny i Narodu Polskiego – (patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4 w http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf). Uprawnia się również:

3. Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do zaocznego uznawania wszystkich członków partii/koalicji rządzących bez udokumentowanej zgody wyborców oraz innych osób działających na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków (niezależnie od pochodzenia, narodowości, funkcji, …) za wrogów Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów Rzeczypospolitej Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i własnym sumieniem.

5. Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Trybunałów Narodu Polskiego. W stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się zapisom dekretu zwierzchnika władzy w RP (organa państwa, urzędy, banki, firmy, osoby fizyczne, …) należy:

6. Bojkotować je (rezygnować ze współpracy/kontaktów).

7. Powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez podejrzanych o kolaborowanie z wrogami Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej w celu dotarcia informacji do zakonspirowanych: Trybunałów Ludowych i/lub Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego.

8. Osądzać (wydawać wyroki przez zakonspirowane Trybunały Ludowe).

9. Wykonywać wyroki (!!!) Zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego (przez współpracujące z nimi zakonspirowane Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego - patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4 dostępne na http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).

NARÓD POLSKI- SUWEREN


Polki i Polacy...! Priorytetowe działania i ich kolejność…!

1. Odsuwamy uzurpatorów/oszustów/hipokrytów od władzy stosując wszystkie metody opisane w Dekrecie , następnie zwołujemy konwent Narodu Polskiego... 2. Uchwalamy jawną, sprawdzalną, odpowiedzialną , ORDYNACJĘ WYBORCZĄ gwarantującą Narodowi Polskiemu (Polakom) wybranie Najważniejszej głowy państwa Polskiego oraz natychmiastowe usuniecie ewentualnego oszusta... 3. Następnie weryfikujemy i ustalamy PRAWO przez Polaków dla Polaków … BARDZO WAŻNE DOKUMENTY !

Źródło Dekretu z którym należy zapoznać się obowiązkowo jak i oryginał dokumentu znajduje się tu: http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

Odezwa do Narodu Polskiego ! http://www.tcichocki.pl/Odezwa%20do%20Narodu%20Polskiego%202017.05.24.pdf

Do „organów państwa” http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w%20RP.%20List%20otwarty.%202017.04.16.pdf

Tadeusz Cichocki Live 9.12.2017 http://www.zawodowy-polak.pl/Live-T.Cichocki-9.12.2017.mp4

Tadeusz o policjii instytucjach i kolaborantach http://www.zawodowy-polak.pl/Policja-T.Cichocki.mp4

Tadeusz Cichocki szczerze o Polsce film http://www.zawodowy-polak.eu/TC-o-Polsce.mp4

Krzysztof Chudek informacja o dekrecie http://www.zawodowy-polak.pl/Prawo-Wykowawcy.mp4

Wypowiedzenie Posłuszeństwa wszystkim „organom państwa”... wydany w imieniu suwerena, Narodu Polskiego jest Legalnym Obowiązującym Prawem do czasu weryfikacji „ prawa” ...

Polska.jpg

Trybunał Polski Narodowy

Trybunał Polski Narodowy to społeczna lista wrogów i ich kolaborantów.

Trybunał Polski Narodowy powstał w imię zasady Dekretu oraz „Kto pyta jest głupcem przez chwilę kto nie pyta zostaje nim na zawsze” i „Nie ma ukrytego co nie stanie się jawnym”, więc główną zasadą sprawiedliwości jest jawność art. 45 konstytucji prawa okupanta Ojczyzny jest zgodny z polską racją stanu i interesem Narodu Polskiego.

Sąd nad ZŁEM zwanym TOLERANCJĄ został dokonany. Kto wykona WYROK?

Andrzej Dominiak Krzysztof Chudek Tadeusz Cichocki http://www.tcichocki.pl

Więcej informacji znajdziesz klikając w napis: Trybunał Polski Narodowy
Trybunal-Polski.jpg

Ważne pisma które Was obronią

JAK NIE SUWEREN i JA TO KTO...?

MA PRAWO KARAĆ OSZUSTÓW / HIPOKRYTÓW / IGNORANTÓW / ŁOTRÓW / SZUBRAWCÓW / LENI... Kochani Naśladujcie walczcie jak: Tadeusz Cichocki , Andrzej Dominiak , Areta Stela Jakubowicz, Patryk Kalota, Hanna Trochimiuk, Henryk Gaszkowski i Krzysztof Chudek...? Dotyczy http://www.zawodowy-polak.pl/SRP.pdf oraz odpowiedzi (http://www.zawodowy-polak.pl/Odp-PSR.pdf) Radosława Lenarczyka pełniącEGO obowiązki prezesa sądu rejonowEGO w Piasecznie ul Kościuszki 14 http://www.zawodowy-polak.pl/SR-Piaseczno.pdf , kolejne z dnia 8.01.2018 http://www.zawodowy-polak.pl/SR-Piaseczno-8.01.18.pdf

Sąd Okręgowy w Warszawie http://www.zawodowy-polak.pl/KC-SO-W-wa-29-01-2018.pdf

Sąd Najwyższy, KBW i PKW http://www.zawodowy-polak.pl/PKW-KBW-SN.pdf kolejne wezwanie http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SN-2017.12.11.pdf oraz następne http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SN-2018.01.18.pdf

Patryk Kalotka http://www.zawodowy-polak.pl/SR-Gryfice-18.01.01.pdf odpowiedz http://www.zawodowy-polak.pl/SR-Grydice-odp.pdf i kolejne http://www.zawodowy-polak.pl/SR-Gryficach-18.01.09.pdf i reakcja http://www.zawodowy-polak.pl/odp-SR-Gryfice.pdf następne http://www.zawodowy-polak.pl/PK-SR-Gryfice-2018.01.26.pdf

KP Góra Kalwaria http://www.zawodowy-polak.pl/KP-GoraKalwaria.pdf

KPP Piaseczno http://www.zawodowy-polak.pl/KPP-Piaseczno-19.01.18.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/wsa.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/SO.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/PR_Pruszkow.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/SR-SR-W-wa.pdf.

http://www.zawodowy-polak.pl/SR-Garwolin.pdf "Odpowiedź" http://www.zawodowy-polak.pl/Szostek.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SR-Wola.12.09.pdf

Międzynarodowa taryfa odszkodowań http://www.zawodowy-polak.pl/Taryfa.pdf.

Gwarancja szczepień http://www.zawodowy-polak.pl/gwarancja-szczepien.pdf

Kontrola Zwierzchnika władzy...

Wzywam

Adresata niniejszego pisma do wykazania uprawnień wszystkich sędziów, prokuratorów i innych urzędników SR w Piasecznie oraz do przedstawienia Suwerenowi dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że:CD.. w linku PDF

Sąd Piaseczno vs Krzysztof Chudek http://www.zawodowy-polak.pl/SRP.pdf i odp. Radosława Lenarczyka http://www.zawodowy-polak.pl/Odp-PSR.pdf

Policja vs Areta Stela Jakubowicz http://www.zawodowy-polak.pl/KPP-Olesno.pdf

Policja vs Krzysztof Chudek http://www.zawodowy-polak.pl/KPP-Garwolin.pdf

ZUS - Zakład Utylizacji Szmalu

ZUS vs andrzej dominiak http://www.zawodowy-polak.pl/ZUS-Wyszkow.pdf

ZUS vs Krzysztof Chudek http://www.zawodowy-polak.pl/ZUS.pdf ; http://www.zawodowy-polak.pl/Krus.pdf

US - skarbówki pozostałość po zaborach

http://www.zawodowy-polak.pl/US-Szczecinek.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/Z-US-HG.11.17.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/HG-US.12.11.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/US%20Szczecinek.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/US-Bemowo.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/Wezwanie.pdf.

http://www.zawodowy-polak.pl/UM-Szczecinek.pdf.

http://www.zawodowy-polak.pl/SP-Szczecinek.pdf.

http://www.krzysztof-ch.nazwa.pl/images/PGNiG.pdf

http://www.krzysztof-ch.nazwa.pl/images/SO.pdf.

http://www.zawodowy-polak.pl/TC-PGNiG.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/WINB.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/TC-PGNiG2.pdf.

Odpowiedz RPO - http://www.krzysztof-ch.nazwa.pl/images/rzecznik.jpg

Starostwo w Piasecznie http://www.zawodowy-polak.pl/STP.pdf i "odp." http://www.zawodowy-polak.pl/SP-MM.pdf

List Mieczysława Jacka Skiby i odpowiedź. http://www.zawodowy-polak.pl/M-Skiba.pdf. http://www.zawodowy-polak.pl/TC-MJS-Moja-odp.pdf

Człowiek.jpg


Filmy i Nagrania

Ciąg dalszy filmów -> Filmy2 -> Filmy3

Nagrania -> Nagrania

Polki i Polacy

W linkach poniżej znajdują się filmy proszę pobierajcie i udostępniajcie. Klikając w link otworzą się wszystkie pliki dostępne na stronie http://www.zawodowy-polak.eu/?Krol.mp4Jak mejlowo informować i poruszać się po stronie Zawodowy Polak http://www.zawodowy-polak.pl/instrukcja.mp4

Jak pobrać? Otwórz film, kliknij prawym klawiszem i wybierz "Save Video As..."

Nowy kanał na YT ciekawe jak długo istnieć będzie https://www.youtube.com/channel/UC0WVK7lXOCTPzbd3Ce3OnYQ

Polki i Polacy

Wszystkie materiały dostępne na stronie www.zawodowy-polak.pl są własnością Narodu polskiego i nie są chronione "prawem handlowym" okupanta...Stosujemy tylko Dekret! - http://www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdf

Tadeusz Cichocki szczerze o Polsce http://www.zawodowy-polak.eu/TC-o-Polsce.mp4

Tadeusz Cichocki o policji http://www.zawodowy-polak.pl/Policja-T.Cichocki.mp4

Tadeusz Cichocki Live 9.12.2017 http://www.zawodowy-polak.pl/Live-T.Cichocki-9.12.2017.mp4

Jak mejlowo informować i poruszać się po stronie Zawodowy Polak http://www.zawodowy-polak.pl/instrukcja.mp4

Archiwum X i magiczna siła ogłupienia http://www.zawodowy-polak.eu/Magia-X.mp4

Nielegalne zatrzymanie Krzysztof Chudek 15.01.2018 http://www.zawodowy-polak.pl/Po-zatrzymaniu-Live.mp4

Prawda was wyzwoli a nie religia jak się leczyć skutecznie http://www.zawodowy-polak.eu/Swiety-GrzyBog.mp4

Wizyta w ZUS Zakład utylizacji szmalu http://www.zawodowy-polak.eu/ZUS-Zaklad-Utylizacji-Szmalu.mp4

Film o oszustwie straszaku nazwanym bogiem smierci http://www.zawodowy-polak.pl/o-bobie.mp4

Rozmowa ze sługą osła od 20 min ciekawe http://www.zawodowy-polak.pl/osel.mp4

Tel. do skryby ze starostwa w Piasecznie http://www.zawodowy-polak.pl/starosta.mp4

Ryszard Machałek służy Polakom czy kolaboruje http://www.zawodowy-polak.eu/Machalek.mp4

Areta Jakubowicz kontroluje Niebieskie ISIS http://www.zawodowy-polak.eu/Areta-kontroluje.mp4

Dziewicze umysły nie skalane myślą http://www.zawodowy-polak.eu/Dziewice-umyslowe-nieskalane.mp4

Rada słońca, podatki i Heniek Kolaborant http://www.zawodowy-polak.eu/Heniek.mp4

Okradają z krzaków Polaków niczym zbóje http://www.zawodowy-polak.eu/Grubas.mp4

Król Lechii przebierańcy kapusie http://www.zawodowy-polak.eu/Krol.mp4

US w Warce okrada Polaków na bazie nielegalnego prawa http://www.zawodowy-polak.eu/US-Warka.mp4

Mafia "medycyna" i ZUS http://www.zawodowy-polak.eu/Patryk-ZUS.mp4

Toga na strzyży bezprawia http://www.zawodowy-polak.eu/Kalotka-SSR.mp4

PL - Polak Leń czas to zmienić http://www.zawodowy-polak.eu/Pola-Oraj.mp4


Film.jpg

Naklejka Zawodowy Polak

Informujcie i brońcie Ojczyzny w zakonspirowaniu nie wykonujcie poleceń okupanta !

Przyklej na słupie znaku drogowym w miejscu widocznym dla innych!

Stosować się do: http://www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdf

Polko I Polaku !!! Jak pragniesz Wolnej Suwerennej Ojczyzny stosuj się oraz informuj innych o stosowaniu się do Dekretu , przyklej na każdym słupie latarni tablicy informacyjnej...! Art. 54 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej . 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie ... Wystarczy zamówić dla siebie naklejkę, przeciąć i podzielić się z Polką lub Polakiem by informować nieświadomych o Nowym Legalnym Prawie jakim jest Dekret... OSOBY ŚWIADOME I POTRAFIĄCE SIĘ BRONIĆ W SPOSÓB JAWNY MOGĄ PO ZASTANOWIENIU SIĘ ... przykleić na samochodzie szybie sklepu lub drzwiach gdzie przechodzi dużo Polek i Polaków nie znających Dekretu !

Każdy urzędas (starosta, burmistrz, wójt, radny, sędzia, prokurator, policjant..,itd.) jest zobligowany do informowania społeczeństwa prawdziwą informacją! Zatajanie Prawdy przed Narodem Polskim jest kolaboracją z zakamuflowanym okupantem ,ZDRADĄ STANU, podlega pod KK.- art. 127. § 1  i ZAKONSPIROWANE TRYBUNAŁY NARODU POLSKIEGO - czytaj art.8 Dekretu 

Zawodowy Polak informuje / przypomina o ZAKONSPIROWANEJ walce z okupantem !!!

Kochani udostępniajcie we wszystkich mediach społecznościowych ...

Z-p.jpg


Jak pokonać Polaków & Wódka

Wódka - Alkohol łamie ludzkie prawa, postawy i zasady, krzywdzi nieśmiałość i wstyd, niszczy wrażliwość, wierność, przekłamuje emocje i uczucia jest zbrodniarzem i demoralizatorem wielu pokoleń, rodzin, zachowań ,wyrzutem sumienia i niszczycielem człowieczeństwa ,jako taki winien być zakazany jako ukryta i sprytnie zakamuflowana pod fałszywą ideą wolności broń masowej zagłady. Broń ta używana była na wszystkich frontach świata jako wspomagacz zabójczego instynktu i irracjonalny system napędzania wiary w śmieszne i patologiczne idee. Broń ta niszczyła wolność i niezależność wielu grup społecznych, rozpijanych w imię zwycięstwa i zwycięskich rabunków oraz przejęć. CD.. kliknij : Wódka


Instrukcja carycy Katarzyny (1729- 1796):

"Trzeba - rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu. "Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku – to małe narody, plemiona. Z innych można uczynić małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę Pana – to narody o podłej duszy, od kolebki niegodne samostanowienia, w wielkich obszarach Azji roztopią się bez śladu. Z trzecimi wreszcie nie można zrobić ani tego, ani tego, przynajmniej nie od razu – to Polacy. Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim; narzuca to europejska równowaga sił. Po drugie nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to znakomici żołnierze, a cały naród gdy otwarcie zagrożony, przypomina wściekłego wilka w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba … rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność… Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory ropiejący i gnijący w łożu…

Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę… Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra w Sądyach. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba. Będą Oni walczyć długo, bardzo długo, nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas gdy sami sprzedadzą swój kraj, sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces Panin! Korupcją „milczących psów”, którzy będą nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem Wódka. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli.

Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechciwał w niej i spodlał. Niedopasowywalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Zadanie to jest wielkie panin, lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach! Wtedy właśnie, gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. Ale ja tego nie doczekam panin, zaczniemy jednak ten proces".

Caryca.jpg


Kreatorzy Prawdy - Rzeczywistości

Link do udostępniania, klikaj w słowa o niebieskim kolorze sprawdzaj, udostępniaj jak zgadzasz się z treścią :

1. Tadeusz Cichocki tel.22 756 16 41 odkrył jak przemycani są oszuści niewiadomą "X" na stanowiska "władzy" dowody dostępne http://www.tcichocki.pl/ w zakładce pobierz dokumenty oznaczone na czerwono i pozostałe.

2. Krzysztof Chudek tel 22 484 20 56 i 602 246 781 odkryłem że właściwa informacja podaje rozwiązanie problemu o którym informuje.PRAWDA Praw Da Wam i Was WYZWOLI...

3. Andrzej Dominiak Zawodowy ortografista - andrzej dominiak

Niewolnik & Religia & Obywatel

Link do udostępniania, klikaj w słowa o niebieskim kolorze sprawdzaj, udostępniaj jak zgadzasz się z treścią :

Niewolnik

Religia

Obywatel

NIEWOLNIK -to człekokształtna istota która utraciła zdolność samodzielnego myślenia - kreowania rzeczywistości nie niszcząc natury wokoło siebie..."MYŚLENIE" takiego osobnika zastąpione jest bezkrytyczną wiarą w rzeczy niepoparte niczym w rzeczywistości i małpowaniem NIEPRAWDY. Niska wiedza o miłości zastąpiona seksizmem, który dąży do mnożenia niewolników na skalę przemysłową ...

DOBRZE TRAKTOWANY NIEWOLNIK TO ZACIEKŁY WRÓG MĄDROŚCI i WOLNOŚCI !

Człowiek.jpg

NIEWOLNIK to system stosunków/zależności np. poddaństwa osobistego - fakt, iż niewolnik był zawsze rzeczą także z punktu widzenia państwa. Niewolnik – jako rzecz –obowiązek świadczenia przymusowej, nieodpłatnej/mało-płatnej pracy na rzecz UROJONEGO PANA. Niewolnik często ma urojenie typu - nie chcę ale muszę...


Religia narzędzie do ogłupiania...

Religia powstała gdy pierwszy oszust spotkał na swej drodze pierwszego głupca !Religia to bezkrytyczna wiara w rzeczy niepoparte niczym w rzeczywistości, religia to urojenia wielkościowe nie mające nic wspólnego z sumieniem, wiedzą, mądrością, moralnością.

Fetysz, staje się bogiem kiedy człowiek i bóg zostają spłyceni do formy rzeczy, którą można nabyć lub sprzedać za pomocą innego fetyszu / mamony papierowej, który reguluje poziom anty wartości, tej czy innej rzeczy … Jeśli, fetysz neguje wartość człowieka i Boga w jego wnętrzu, dusza przestaje być potrzebna, a tym samym przestaje być człowiekowi potrzebny głos Boga zwany sumieniem!

Religia, czy inne formy politycznej dyktatury, tworzą z ludzi stada i roje … Te wszystkie formy zbiorowej świadomości idącej za przywódcami i bogami … są formami idei społecznego podporządkowania – nazywanego ideą jedności społecznej (amoku, wynikający z obietnicy, działania uwalniającego egocentryzm-solipsyzm skory do kłamstwa, kradzieży, zbrodni, gwałtu …) …

Są dwa sposoby ogłupiania ludzi (tworzenie religii):

1. Wiara w to co prawdą nie jest , 2. odrzucanie tego co Prawdą jest !

PRAWDA - Praw Da Wam oraz Was wyzwoli! Religia.jpgUrojona wartość stała się bogiem dla której umarł człowiek narodziła się małpa małpująca przeszłość i jej błędy !

Papierz.jpgPrawo Naturalne

Zapraszam na stronę ...-> Prawo Naturalne


prawo naturalne, gwarantujące :

A. Prawo do życia , B. Prawo do własności , C. Wolność osobistą , D. Zakaz tortur , E. Wolność od niewoli ( prawo do samoposiadania ) , F. Prawo do owoców pracy.

Opis tych praw brzmi jasno i klarownie (w porównaniu z bełkotem prawa stanowionego) :

1. Nie krzywdź innych

2. Nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie


Pod tym adresem, nie mieszka wymyślona osoba prawna, niewolnik, awatar ... , mogący utrzymywać pasożyta władzy, którego nazwisko według prawa rzymskiego okupacyjnego inaczej morskiego zapisywane jest na potrzeby Capitis deminutio maxima (dosł. największe umniejszenie osobowości) dużymi literami. Dużymi literami zapisuje się istoty fikcyjne, takie jak nazwy firm lub osób martwych. Jako żywa i świadoma swych praw osoba, nie będąca własnością państwa handlowego, posiadająca prawo do posiadania owoców mojej pracy, odmawiam uczestnictwa w próbie opodatkowania mojej własności co jest niezgodne z prawem naturalnym. Na podstawie prawa naturalnego, podstawowych praw człowieka odmawiam dalszej gry. Z uwagi na podpunkt B prawa naturalnego, roszczenia urzędu są fałszywe i nielogiczne, co znamionuje popełnienia przestępstwa sprzecznego z podpunktami A, E, F tego samego prawa naturalnego. W języku urzędowym, oznacza to wymuszenie sprzecznymi z prawami człowieka. Nielogiczne prawo przestaje być prawem, a zaczyna być przestępstwem, naruszającym prawo do wolności i posiadania.

SOLIPSYZM Solipsyzm

Solipsyzm to kompletnie egoistyczna i niszczycielska ideologia. Solipsyzm to choroba umysłowa, urojenia wielkościowe nie poparte niczym w rzeczywistości. Jest to jeden z fundamentów światowej religii XXI wieku. Mówi o tym że każdy ma rację. Że twoje postrzeganie rzeczywistości jest rzeczywistością. Solipsyzm jest brakiem moralności. Solipsysta wierzy że wszechświat jest tylko iluzją stworzoną tylko dla ich rozrywki. Wierzą, że wszystko co zachodzi nie ma znaczenia, że powinno się tylko obserwować i nic nie zmieniać. Solipsyzm mówi że jedyną rzeczą jaką istnieje jest uniwersalny umysł. Solipsyści twierdzą że nie ma obiektywnej prawdy. Nie można być pewnym czegokolwiek. Bo pewność nie istnieje .Jest to religia, wciskana szarym masom w każdym miejscu na Ziemi, jednocześnie w tym samym czasie. Jest to niesamowite, że tak wiele osób jest tak naiwnych, mówią: "dzięki mojej ignorancji i lenistwu, czuję się tak komfortowo". Myślą że to jest ich własna ideologia, nic mylnego: jest to wtłaczane w umysły masowo. Jest to ideologia satanistyczna.

Solipsyzm.jpg


POLICJA - Przestępcza Organizacja Leni Infekowanych Chazarskim Jadem Antyludzkim

Link do udostępniania: Policja

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa, porządku publicznego i dziś niestety tchórze którzy nie robią nic po za mandatami, ochroną korporacji, "władzy" i prześladowaniem tych co ich karmią. Polis.jpg

Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi, jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

Art. 27. ustawy o policji

Przysięga jaką łamie POLICJANT prześladując LUDZI których rzekomo ślubował chronić nawet z narażeniem życia , polega pod kodeks karny


Policja jest fundamentem stabilnego i bezpiecznego państwa, jednak czasami bywa również skutecznym narzędziem w rękach władzy, stosowanym do narzucania społeczeństwu swej woli i tłumienia protestów.

Utrzymywanie policji jest przez naród polski i ochronie narodu winna służyć.


Godło Polski

Nowe Godło Polski obowiązuje na okres przejściowy dopóki nie odzyskamy suwerenności, Orzeł symbol wolności....

Link do udostępniania:http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=God%C5%82o_Polski

ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO Polki i Polacy... Nasza #Ojczyzna ginie! Istnieje konieczność pilnego podjęcia konkretnych działań w celu jej ratowania. Polska od wielu lat znajduje się pod zakamuflowaną okupacją. Okupantami są podstępni, pazerni, wredni degeneraci, obłudnicy i hipokryci – wyznawcy talmudu oraz ich marionetki - różnego pochodzenia i wyznania zdrajcy i sprzedawczyki. Narzędziem umożliwiającym przemycanie wrogów do organów władzy publicznej jest antypolska Ordynacja wyborcza. „Wybory” to nic innego jak cykliczne, nielegalne przejmowanie władzy – zamachy stanu. Zgodnie z art. 4.2 Konstytucji RP „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Czy ktokolwiek z Was miał dostęp do niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność oficjalnych wyników wyborów z wolą wyborców? Ich brak jednoznacznie potwierdza nielegalne funkcjonowanie wszystkich organów w państwie. Efektami zatajanej okupacji są nielegalne i bardzo często sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym prawo, wyroki sądowe, decyzje administracyjne i finansowo-skarbowe, nieustanny wzrost zadłużenia, wyprzedaż kopalni, dewastacja polskiej gospodarki i przejmowanie jej przez obce koncerny, obce wojska na naszym terytorium wbrew woli Polaków, obowiązkowe szczepienia, odbieranie rodzicom ich dzieci, „gorszy sort” i „ludzcy panowie” oraz zróżnicowanie ich poziomu życia, … itd.

Mamy w tej sytuacji niepodważalne prawo, ale i obowiązek podjęcia koniecznej obrony swojej Ojczyzny i swoich niezbywalnych praw, bo nikt za nas tego nie zrobi. Wypowiedzenie posłuszeństwa nielegalnej władzy – zaprzestanie płacenia podatków oraz ignorowanie wszelkich obowiązków należnych wyłącznie legalnej władzy, to zgodny z prawem obowiązek każdego Polaka. Jeśli po takim ostrzeżeniu (01.06.2017 r. upłynie dwa lata) uzurpatorzy nadal nie zrezygnują z okupacji organów władzy publicznej i ignorowania woli/żądań Zwierzchnika Władzy w RP, to będziemy mieli również pełne prawo do podjęcia walki. Ze względu na dysproporcje sił nie możemy jednak podjąć otwartej walki, bo ta z góry skazana byłaby na przegraną. Naszą szansą i obowiązkiem jest, więc działanie w zakonspirowanych Trybunałach Narodowych (wydających wyroki w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP na wszystkich wrogów Polski i Polaków) oraz w zakonspirowanych Oddziałach Obrony Koniecznej Narodu Polskiego wykonujących wyroki Trybunałów. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiłem w wielu swoich pismach: http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf,

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf,

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf,

http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf,

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w%20RP.%20List%20otwarty.%202017.04.16.pdf

http://www.tcichocki.pl/WICI!%202017.03.05.df i innych dostępnych na

http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm. Trzema podstawowymi warunkami koniecznymi do zapoczątkowania korzystnych dla Polaków przemian są: 1. Pozbawienie władzy oszustów i uzurpatorów poprzez: a. Kontynuowanie wypowiedzenia posłuszeństwa – zgodnego z prawem zaprzestania płacenia wszelkich danin na rzecz nielegalnych organów, bojkotowanie ich ustaw, rozporządzeń, decyzji, nakazów, zakazów, …. b. Zgodne z prawem stopniowe, fizyczne eliminowanie wrogów – zakonspirowane Trybunały oraz oddziały OKNP. 2. Powołanie Konwentu Narodu Polskiego przede wszystkim w celu opracowania i ustanowienia nowej, wiarygodnej Ordynacji wyborczej. Proponuję ustanowienie m.in.: a. Obowiązkowego udziału uprawnionych Polaków w wyborach. b. Zakazu udziału w wyborach obcokrajowców i Polaków obcego pochodzenia. c. Jawności wyborów. d. Systemu opartego na kartach wyborczych poświadczanych przez komisje - zgodności ich treści z wolą wyborców oraz ich ważności. Każda karta wyborcza powinna wydawana być i poświadczana w dwóch egzemplarzach. Jeden dla komisji wyborczej drugi dla wyborcy. Szczegółowe wyniki wyborów powinny być bezterminowo opublikowane, co umożliwiłoby sprawdzalność ich zgodności z wolą wyborców i treścią kart wyborczych. System taki umożliwiałby niepodważalne udokumentowanie oficjalnych wyników – ich zgodności z wolą wyborców. e. Możliwości cofnięcia przez wyborców udzielonych mandatów społecznych. f. Systemu większościowego, bezpartyjnego. Kandydować powinny jedynie osoby fizyczne bezpośrednio odpowiedzialne za deklaracje przedwyborcze, decyzje podejmowane po ewentualnym ich wybraniu, …. 3. Wybór na podstawie nowej Ordynacji wyborczej najlepszego z dostępnych kandydatów na głowę państwa – Prezydenta Polski. W trakcie kampanii wyborczej poszczególni kandydaci powinni wskazać proponowane przez nich cele i strategię rozwoju Polski, przedstawić wyborcom informacje na temat swojej osoby, …. To głowa państwa powinna przed Narodem Polskim odpowiadać za efekty sprawowanej władzy. W tym celu powinna być nieustannie nadzorowana przez Polaków. Nie zamierzam uchylać się od odpowiedzialności przed Narodem Polskim w związku z moimi propozycjami. Dlatego też, jeśli dożyję a stan zdrowia i inne okoliczności mi pozwolą, to zaproponuję swój udział w wyborach na urząd Prezydenta Polski. Oczywiście jedynie na zasadach nowej, wiarygodnej Ordynacji wyborczej. Szczegóły moich propozycji przedstawiłbym w trakcie kampanii wyborczej. W tej chwili mogę Wam zasygnalizować jedynie kilka z nich: a. Upodmiotowienie Narodu Polskiego poprzez faktyczne umożliwienie skutecznej kontroli Prezydenta Polski/całej „władzy” – Waszych faktycznych przedstawicieli. Możliwość wpływania na skrócenie lub wydłużenie kadencji Prezydenta w zależności od Waszej oceny i innych okoliczności np. pojawienia się potencjalnie lepszego kandydata. b. Likwidacja Sejmu i Senatu. c. Likwidacja finansowania partii politycznych, kościołów oraz związków wyznaniowych, … z budżetu państwa. Więcej informacji na: http://www.tcichocki.pl.

Mam nadzieję, że osoby spod znaku Orła Białego uwierzą w szczerość moich intencji i pozytywnie ocenią przedstawione propozycje oraz, że nie pozostaną bierne. Natomiast wszystkie osoby spod znaku kanarka małego - kochający niewolę i śpiewający jak im okupant zagra powinny uświadomić sobie ryzyko uznania ich za wrogów Polski kolaborujących z okupantem. Tadeusz #CICHOCKI , Krzysztof #Chudek Andrzej #Dominiak

Godlo.jpg


Ordynacja Wyborcza

Projekt Ordynacji Wyborczej

Ordynacja Wyborcza http://www.zawodowy-polak.pl/Ordynacja.pdf 

Jeden sprawdzony głos jest wart więcej jak 10 milionów X-ów.Każdy "legalny dokument" funkcjonujący w "systemie" wymaga podpisu. Jedynie karty wyborcze zidiociały naród podpisuje jak analfabeta...xxx

1. Wykorzystanie istniejącego bankowego systemu przelewów dla obniżenia kosztów i ułatwienia właściwego, jawnego, sprawdzalnego wyboru Polkom i Polakom … Nie potrzebne żadne komisje i lokale.

2. Kandydat na najmądrzejszą głowę Ojczyzny zakłada konto na które będzie przelewana kwota -1 zł od Polki / Polaka dokonującego wyboru ( bardzo łatwe do policzenia głosy ) Głosy można oddawać z jednego konta.

3. Polka/Polak oddając głos przelewa 1 zł na konto kandydata w tytule podając swoje pełne dane, pesel i nazwisko kandydata celem uniknięcia pomyłek i ewentualnych fałszerstw.

4. Kandydat /Sługa i jego ludzie ewidencjonują na specjalnej stronie internetowej dane z tytułu przelewu z numerem pesel który Rodak będzie miał obowiązek potwierdzić, sprawdzić, czy wszystko się zgadza wpisując nr pesel w miejsce wyszukania danych na internetowej stronie... Oraz kopię tej operacji i polecenia przelewu zachować jako dowód.

5. Wszystkie złotówki wpłacone przez Polki / Polaków trafią na konto SŁUGI który został wybrany przez większość Narodu polskiego jako zabezpieczenie bytu człowiekowi który będzie się tylko zajmował poprawianiem bytu Rodakom w Ojczyźnie.

6. Obowiązkowy udział każdego Polki/Polaka i odpowiedzialność za przekazaną 1 złotówkę i Ojczyznę. Zignorowanie podjęcia tak ważnej decyzji winno skutkować karą opartą o zapisy prawa zgodnego z polską racją stanu.

7. Następnie kontrola osoby wybranej przez Naród Polski jest dobra propozycja Tadeusza Cichockiego i warta uwagi dostępna na http://www.tcichocki.pl .

8. Natychmiastowe odwołanie, zwrot wyłudzonych złotówek w sytuacji kiedy wybrany na sługę narodu się nie sprawdzi. Naród Polski na takich samych zasadach jak wybieranie wyraża swoje niezadowolenie.

9. Jedna złotówka stanie się najcenniejszym skarbem dla każdego - Polki i Polaka pragnącego szczerości, moralności i sprawiedliwości.

Propozycja która wymyśliłem w 2015 zamieniła się w tekst.

Krzysztof Chudek


Polki i Polacy...! Priorytetowe działania i ich kolejność…!

1. Odsuwamy uzurpatorów/oszustów/hipokrytów od władzy stosując wszystkie metody opisane w Dekrecie , następnie zwołujemy konwent Narodu Polskiego... 2. Uchwalamy jawną, sprawdzalną, odpowiedzialną , ORDYNACJĘ WYBORCZĄ gwarantującą Narodowi Polskiemu (Polakom) wybranie Najważniejszej głowy państwa Polskiego oraz natychmiastowe usuniecie ewentualnego oszusta... 3. Następnie weryfikujemy i ustalamy PRAWO przez Polaków dla Polaków … BARDZO WAŻNE DOKUMENTY !

Źródło Dekretu z którym należy zapoznać się obowiązkowo jak i oryginał dokumentu znajduje się tu: http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

Odezwa do Narodu Polskiego ! http://www.tcichocki.pl/Odezwa%20do%20Narodu%20Polskiego%202017.05.24.pdf

Do „organów państwa” http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w%20RP.%20List%20otwarty.%202017.04.16.pdf

Tadeusz Cichocki szczerze o sytuacji w Polsce na : https://www.youtube.com/watch?v=7zv-9RnBQsA'

Wypowiedzenie Posłuszeństwa wszystkim „organom państwa”... wydany w imieniu suwerena, Narodu Polskiego jest Legalnym Obowiązującym Prawem do czasu weryfikacji „ prawa” ...


Problem.jpg


Poród Lotosowy - Naturalny

Link do udostępniania: Poród_Lotosowy

http://www.zawodowy-polak.pl/gwarancja-szczepien.pdf

NIE MA GŁUPICH SĄ OGŁUPIENI wiarą w niepoparte w rzeczywistości...! Niewiasty ( kobiety-GOJKI które nie wiedzą ) traktowane są gorzej jak krowy a "" BYKI "" na to pozwalają oczekując rytualnego uboju i życia w niebie po śmierci ...

    Zło ma na imię TOLERANCJA ! 

„SZCZEPIONKA” O NAZWIE - S T R A CH - aplikowana w czsie porodu na całe życie w postaci : Jasnego światła , ukradzionej krwi pozostawionej w łożysku, podsuszania i klapsa w doopę …! JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM CZYTAJCIE KOCHANI NA KOŃCU - WŁAŚCIWA INFORMACJA ZAWSZE PODAJE ROZWIĄZANIE... Krzysztof Chudek

„Po co medycynie świeże łożysko i pępowina naszych dzieci!? Jako były lekarz pragnę co nieco wyjawić: Istnieje na szpitalnych oddziałach położniczych cicha, nieoficjalna zasada: „należy od razu przeciąć pępowinę” A TEGO KATEGORYCZNIE CZYNIĆ NIE WOLNO!

      ROZWIĄZANIE - PORÓD LATEKSOWY - NATURALNY !    Lotos.png

Rzecz w tym, że w momencie narodzin niemowlę znajduje się na podwójnym oddychaniu. Z pierwszego otrzymuje tlen i substancje pokarmowe poprzez pępowinę. Jego płuca nie są jeszcze w pełni sprawne i niemowlak stopniowo, po troszku wdycha powietrze nosem aktywując płuca a "lekarze" przecinają pępowinę zaraz po urodzeniu. Tlen poprzez pępowinę nie jest już więcej dostarczany i dziecko zaczyna się dusić - zmuszone jest dokonywać gwałtownych wdechów i zbyt szybko aktywować płuca... ODCZUWA BÓL! Ponadto krew znajdująca się w łożysku powinna poprzez pępowinę przepłynąć do dziecka (w momencie przechodzenia przez drogi rodne przepływ krwi jest nieco wstrzymany). Jeśli od razu odciąć pępowinę to niemowlę nie otrzyma swojej niezbędnej krwi! A krew z łożyska zawiera naturalne substancje odpornościowe i obronne dla tego dziecka. A więc jeśli pępowina jest przecinana od razu to umyślnie pozbawia się dziecko naturalnej odporności! PO CO? Takie dziecko pozbawione naturalnej ochrony najprawdopodobniej będzie miało problemy ze zdrowiem a więc "medycyna" będzie mogła "wcisnąć" rodzicom tego dziecka szczepionki, tabletki, mikstury, maści albo operacje. Im więcej niezdrowych ludzi i dzieci tym więcej pacjentów - klientów ma "medycyna". Nic osobistego - po prostu biznes....

Pępowinę można przeciąć nie prędzej jak po godzinie po narodzeniu.... ale "lekarze" nie myślą o tym - oni wolą pod "wiarygodnymi" pretekstami wykonać wszystko jak najszybciej...Biznes medyczny bardzo chce aby pępowina i łożysko pozostało świeże.

Po co "medycynie" świeża pępowina i łożysko? Z tkanek łożyska i pępowiny produkuje się bardzo kosztowne preparaty kosmetyczne i medyczne. To jedna z przyczyn dla których biznes medyczny bardzo nie chce by ludzie rodzili w warunkach domowych. Wszak jeśli ludzie będą rodzić w domach to pępowina i łożysko pozostaną w domu i biznes medyczny pozostanie bez dochodów." Autor: Cyryl Repiew


KTO PYTA jest głupcem przez chwilę kto nie pyta zostaje nim na zawsze... 602246781