PIT-STOP

Z Zawodowy Polak
Skocz do: nawigacja, szukaj

Art. 6. Dekretu https://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Dekret

Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, …

  • 1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat, …, na rzecz wszelkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, … wszystkich szczebli.
  • 2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z wykazaniem podatku VAT).
  • 3. Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku VAT).
  • 4. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych (na ich wniosek) o:
    • a.) Równowartość kwot przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, KRUS, ….
    • b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych dotychczas na ich konta do urzędów skarbowych.
  • 5. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów lokalnych, urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i VAT - wykazywanym na fakturach, ale nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od nieruchomości, wpłaty na państwowe fundusze celowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, emisję CO2, dywidenda z zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek „Belki”, … pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników. PIT-STOP.jpg