Prawo wyborcze

Z Zawodowy Polak
Skocz do: nawigacja, szukaj

U W A G A! - W A Ż N E...

Utworzenie prawa wyborczego następnie wybranie prezydenta (udzielenie mu pełnomocnictwa - przez które damy faktyczny mandat społeczny) jest gwarantem należytego ukonstytuowania i powołania przedstawicieli służby we wszystkich organach w Ojczyźnie!!!

W sprawie propozycji, uwag, zmian lub pomysłu proszę o kontakt: kc@zawodowy-polak.pl lub tel. 602 246 781


Polki i Polacy...! Jeżeli dopuścicie do kolejnych " wyborów " Ojczyzna zginie bezpowrotnie w Was samych. Priorytetowe działania i ich kolejność żeby Prawo wyborcze stworzyć jak się należy.:

1. Odsuwamy uzurpatorów/złodziei/oszustów/hipokrytów od władzy stosując wszystkie metody opisane w artykułach Dekretu -- I D E I -- zgodne z art.8 Dekretu następnie zwołujemy konwent Narodu Polskiego...

2. Tworzymy prawo wyborcze na podstawie którego wybierzemy przedstawiciela Narodu polskiego

3. Następnie weryfikujemy i ustalamy prawo przez Polaków dla Polaków …

Projekt Prawa wyborczego


W sprawie propozycji, uwag, zmian lub pomysłu proszę o kontakt kc@zawodowy-polak.pl lub tel. 602 246 781

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – ostatecznego decydenta w sprawach Ojczyzny – zwierzchnika służby ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego (dalej ZPNP) doręcza Rodakom:


Dekret Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej - Prawo wyborcze Przedstawiciele Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie - Krzysztof z rodu Chudek, Patryk z rodu Kalotka, Przemysław z rodu Dziuk, Paweł z rodu Mendrek - przedstawiciele Narodu Polskiego po uchwaleniu w dniu …...2020 r. na posiedzeniu niejawnym dotyczącym szczególnych zagrożeń dla Polski i Polaków wynikających z faktu nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie działając na podstawie Prawa Naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf - dalej – DZW)  ) oraz tych przepisów nielegalnie ustanowionego „prawa” (przez osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych), które zgodne są z interesami Polaków - art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) a także PPWB - Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez naród. ( http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf ) w celu umożliwienia przeprowadzenia wiarygodnych wyborów Prezydenta RP na nowych zasadach, o których mowa w Postanowieniu Zwierzchnika Władzy w RP z dnia 29 lutego 2020 r. (http://www.tcichocki.pl/Postanowienie%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%20w%20sprawie%20wybor%C3%B3w%20Prezydenta%20RP%202020.02.29.pdf ) oraz powstrzymania nieważnych z mocy prawa i destrukcyjnych działań nielegalnych organów a także na podstawie Ogłoszonego Stanu Wyjątkowego dn. 29 maja 2020 ... DZW 1-2020 (http://www.tcichocki.pl/DZW%201-2020%202020.05.29.pdf ) ZPNP uroczyście ogłasza:


PRAWO WYBORCZE

 • Art. 1.

Prawo wyborcze obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej od dnia jego ogłoszenia i określa zasady, warunki ważności wyborów oraz tryb zgłaszania kandydatów na Urząd Prezydenta Polski. W prawie wyborczym jest mowa o udzieleniu pełnomocnictwa – należy przez to rozumieć niepodważalnie udokumentowany wybór prawego Człowieka spośród Ludu narodowości polskiej na najwyższe stanowisko przedstawiciela Narodu w Ojczyźnie.

 • Art. 2.

Prawa i obowiązki wyborcy udzielającego pełnomocnictwo (czynne prawo wyborcze):

  • 1. Dobrowolnym i odpowiedzialnym wyborem jest udzielenie pełnomocnictwa kandydującemu na urząd Prezydenta Polski w dwóch (2) jednakowo brzmiących egzemplarzach.
  • 2. Pełnomocnictwo wyborca udziela - osobiście i jednorazowo w obecności dwóch świadków, oraz ma ukończone 18 lat
  • 3. Oświadczy zgodnie z prawdą na piśmie, że jest mieszkańcem Ojczyzny narodowości polskiej, lub innej, w obecności dwóch świadków czytelnym podpisem potwierdzających ten fakt.
  • 4. Zdobywanie, sprawdzanie, promowanie i rozpowszechnianie prawdziwych informacji o Kandydatach na urząd Prezydenta.
  • 5. Pokrywa koszt wytworzenia i dostarczenia pełnomocnictwa do Państwowej Komisji Wyborczej (zwanej dalej PKW.)
 • Art. 3.

Prawo i obowiązki kandydata na Urząd prezydenta (bierne prawo wyborcze):

  • 1. Ma każdy prawy Człowiek, który ukończy 35 lat, jest rdzennym Polakiem korzystającym z pełni praw.
  • 2. Zgłosi osobiście i dobrowolnie swoją kandydaturę do PKW oświadczając na piśmie potwierdzi swoje pochodzenie, oraz to że nie spowodował faktycznej/rzeczywistej szkody innemu Człowiekowi w obecności dwunastu (12) świadków sygnujących czytelnie oświadczenie, o którym mowa.
  • 3. Archiwizacja ważnych udzielonych mu pełnomocnictw na własny koszt.
  • 4. Przekazanie nieważnych/wycofanych pełnomocnictw wyborczych do PKW w celu archiwizacji.
  • 5. Rozpowszechnianie prawdziwych informacji o sobie i swoich osiągnięciach dla dobra ludzi.


 • Art. 4.

Ważne pełnomocnictwo wyborcze jest :

  • 1. Utworzone/udzielone na kartach wydanych przez PKW (Art. 8 Prawa Wyboru), w dwóch (2) jednakowych równobrzmiących egzemplarzach, z czytelnym podpisem na każdym i/lub odciskiem kciuka, w obecności dwóch świadków wymienionych w oświadczeniu (Art. 2.3 Prawa Wyboru).
  • 2. Bezterminowo z możliwością zmiany i odwołania.
  • 3. Pozostają do dyspozycji:
   • • Udzielającego pełnomocnictwo (głosującego), PKW i Kandydata,
   • • Zakaz przekazywania oryginałów pełnomocnictwa innym.
  • 4. Egzemplarz - pełnomocnictwo głosującego będzie dokumentem upoważniającym do wydania dowodu osobistego.
  • 5. W przypadku śmierci Człowieka - głosującego, kandydata i/lub prezydenta pełnomocnictwo traci ważność i moc.


 • Art. 5.

Zadaniami i obowiązkiem PKW i OKW będącym stałym organem wyborczym reprezentowanym przez komisarzy wyborczych, nadzorowanym wyłącznie przez Zwierzchnika wszystkich służb w RP jest:

  • 1. Przeprowadzenie wyborów na podstawie niniejszego Prawa wyborczego oraz prowadzenie ścisłej ewidencji ilości wydanych kart.
  • 2. Ogłaszanie listy kandydatów i ważności wyborów oraz sprawdzanie i liczenie pełnomocnictw.
  • 3. Digitalizacja - skanowanie ostemplowanego pełnomocnictwa i przekazanie właściwemu kandydatowi po uprzednim pisemnym umówieniu się stron co do sposobu dostarczenia.
  • 4. Przechowywane/archiwizowane bezterminowo oraz udostępniane skanu - elektronicznej kopii na wniosek.
  • 5. Ogłaszanie woli Zwierzchnika Władzy – Narodu Polskiego do trzeciego dnia każdego miesiąca.
 • Art. 6.

Warunkiem ważności wyborów jest czynny udział ponad 50% ludzi uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa wyborczego w nieokreślonym czasie. Zasadne sprzeciwy, postępowanie sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych są wolne od opłat administracyjnych i kosztów sądowych.


 • Art. 7.
  • 1. Zobowiązuje się przedstawicieli PKW do przeprowadzenia rzetelnych wyborów, na podstawie niniejszego Prawa wyborczego i tych zapisów obecnego kodeksu wyborczego ustanowionego przez osoby bez uprawnień oraz powołanie okręgów wyborczych na zasadach uczciwych i przejrzystych.
  • 2. Przygotowania seryjnie numerowanych pełnomocnictw (kart wyborczych) na papierze ze znakiem wodnym w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach.
 • Art. 8.

Wzory: Oświadczenia / Deklaracji, Pełnomocnictwa, wycofania Pełnomocnictwa:

Deklaracja / Oświadczenie - Pełnomocnictwo nr. ….... Wzory dostępne w pdf: https://www.zawodowy-polak.pl/DZW-Prawo_wyboru.pdf • Art. 9.

Komisarze PKW i członkowie okręgowych komisji wyborczych ignorując i/lub łamiąc przepisy najwyższej rangi prawa wydanego przez suwerena oraz działając na szkodę RP podlegają wyrokom Trybunałów Ludowych/Trybunałów Narodu Polskiego – art. 8 DZW, …. I/lub za świadome nie uzasadnione, ignorowanie powyższego Prawa wyboru pozbawiając tym niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych działając na szkodę RP podlegają bezwzględnej karze dożywotniego pozbawienia wolności - art. 127 § 1 K.K.


Dekret Prawo wyboru dostępny jest https://www.zawodowy-polak.pl/DZW-Prawo_wyboru.pdf

Szczęście.jpg